•    Instal·lacions contra incendis.
  •    Xarxes distribució.
  •    Abastament i sanejament.
  •    Sèquies i desaigües
  •    Canalitzacions i defensa marges.