POLÍTICA AMBIENTAL

Aïllaments i Instal-lacions Rial, SL, empresa d’instal.lacions elèctriques de baixa i mitja tensió, aïllaments tèrmics i acústics i gestió integral de la xarxa d’aigües, d'acord amb els seus principis i responsabilitat social, és conscient que les activitats desenvolupades en el seu centre de treball, així com a la resta d'instal·lacions de clients, s'han de desenvolupar dins d'un marc de protecció del medi ambient.

Per això Aïllaments i Instal.lacions Rial, SL, amb seu a Berga (Barcelona), per a col·laborar amb la sostenibilitat de les activitats humanes, estableix aquesta Política ambiental basada en els següents principis fonamentals:

Complir amb tots els requisits legals aplicables a les nostres activitats comprometent-nos a la mesura i millora contínua dels aspectes ambientals de la nostra activitat, i amb altres requisits que l’empresa subscrigui.

Desenvolupar les nostres intervencions de manera responsable i respectuosa amb el medi ambient fent ús eficaç de les matèries primeres, l'aigua i les fonts d'energia.

Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i augmentar l'ús d'energies renovables.

Potenciar accions encaminades a minimitzar la generació de residus i gestionar de manera efectiva i sostenible la seva eliminació.

Establir i revisar periòdicament els objectius establerts així com auditar les pràctiques i programes per a una millora contínua.

Formar i conscienciar els treballadors i proveïdors en els aspectes ambientals de les activitats i fer partícips a treballadors, proveïdors i clients del compromís ambiental adquirit.

Aquesta política es troba a disposició de tots els treballadors i en general a tot el públic que ho sol·liciti.

 

Març 2021